Το μυαλό και η ανάγνωση

Διαβάστε το όσο πιό γρήγορα μπορείτε!

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Παστήναπιμειο του Κμτρπιαίζ δεν πεαίζι ρλόο με τι σιρεά ενίαι τοθοπεμέτενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη…

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα.

Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο…..

Ατίπτσυεο, ε;

Αν καταφέρατε να διαβάσετε το παραπάνω χωρίς να στραμπουλήξετε τη γλώσσα σας, τότε έχετε την απόδειξη ότι το μυαλό μας είναι ικανό για πολύ περισσότερα απ” όσα νομίζουμε…

No comments yet.

Σχολιάστε